13 – 2006

උෂ්ණත්වය TK වන කෘෂ්ණ වස්තුවක් 10m W සීඝ්‍රතාවයකින් ශක්තිය විකරණය කරයි. උෂ්ණත්වය2T K හි දී එය ශක්තිය විකරණය කරනු ලබන සීඝ්‍රතාවය වන්නේ,
(1) 10mW
(2) 20 mW
(3) 40 mW
(4) 80m W
(5) 160m W

(Ans: 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *