13-2005

පුද්ගලයින් දස දෙනෙක් වෘත්තයක් මත සිටගෙන සිටිති. ඔවුන්ගෙන් එක් පුද්ගලයෙකු හඬ නගන විට වෘත්ත කේන්ද්‍රයෙහි තීව්‍රතා මට්ටම 50 dB වේ. මෙම පුද්ගලයින් දස දෙනා, සෑම කෙනෙක් ම ඉහත සඳහන් කළ ශබ්ද මට්ටම ම ඇති කරමින් එකවර හඬ නැගූ විට වෘත්ත කේන්ද්‍රයෙහි තීව්‍රතා මට්ටම වනුයේ,

  1.    40 dB
  2.    50 dB
  3.    60 dB
  4.    80 dB
  5.    90 dB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *