13-2005

සරල අනුවර්තී චලිතයෙහි යෙදෙන වස්තුවක ආවර්ත කාලය,

  • A) දෝලනයෙහි විස්තාරය මත රඳා පවතී.
  • B) සමතුලිත ලක්ෂ්‍යයෙහි දී වස්තුවෙහි වේගය මත රඳා පවතී.
  • C) වස්තුවෙහි ආරම්භක පිහිටීම මත රඳා පවතී.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,

  1. A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2. B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3. C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4. A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
  5. A,B සහ C යන සියල්ලම සත්‍ය නොවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *