13 – (2004 -18)

වෙනස් ද්‍රව්‍යවලින් සාදන ලද ඒකාකාර තහඩු යොදා ගනිමින් සමාන ස්කන්ධ හා සමාන බාහිර අරය සහිත A, B හා C යන රෝද තුනක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි නිමවා ඇත. මෙම රෝද තුන ආනත තලයක මුදුනේ දී එකම උසක සිට එකවිට ම නිශ්චලතාවයේ සිට මුදා හරිනු ලැබේ. රෝද ලිස්සීමකින් තොරව පහළට පෙරලී යයි. ඒවා පළමු, දෙවන හා තෙවන වශයෙන් ආනත තලයේ පතුල කරා ළඟාවන අනුපිළිවෙළ වනුයේ,

(1) A,B,C
(2) B,C,A
(3) C,A,B
(4) B,A,C
(5) A,C,B

(Ans :2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *