13-2000

රූපයේ දැක්වෙන ඝනකමක් සහිත අපරිමිත දිගකින් යුත් සන්නායක තහඩුව σ ඒකාකාර පෘෂ්ඨික ආරෝපණ ඝනත්වයක් දරයි. A,B සහ C ප්‍රදේශ තුළ විද්‍යුත් ක්‍ෂේත්‍ර තීව්‍රතා පිළිවෙලින්,

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

(ans:2)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *