13-1988

තිරස්ව තබා ඇති කේෂික බටයක් තුළ ඇති ජල කඳක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. XY රේඛාව ඔස්සේ පීඩනය (P) හි විචලනය වීම හොඳින් ම නිරූපණය කෙරෙන්නේ පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රස්ථාරයෙන්ද ?

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *