13-1999

කෝෂයක E වි.ගා.බලය නීර්ණය කිරීම සඳහා භාවිත කළ හැකි විභවමාන පරිපථ සටහනක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. Es යනු සම්මත කෝෂයෙහි වි.ගා.බලය වේ.

පරිපථයෙහි නියමිත ක්‍රියාකාරීත්වයට අදාළව පහත දී ඇති වගන්ති අතරින් කුමක් සාවද්‍ය වේද ?

  1.    Es , E ට වඩා විශාල විය යුතුය.
  2.    සම්මත කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය වැදගත් නැත.
  3.    උදාසීන ලක්ෂය, A කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය මත රඳාපවතී.
  4.    සියලුම කෝෂවල අග්‍ර රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි නිවැරදිව සම්බන්ධ කොට ඇත.
  5.    A කෝෂය මඟින් සර්පණ කම්බියට නොසැලෙන ධාරාවක් සැපයිය යුතුය.

(ans:1)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *