13 -1997

ජල (H2O) අණුවක හැඩය රූපයෙන් පෙන්වා ඇත. අණුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටීමට වඩාත් ම ඉඩ ඇති ලක්‍ෂ්‍යය වනුයේ,

1) P
2) Q
3) R
4) S
5) T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *