13 -1996

අන්වීක්‍ෂ සහ දුරේක්‍ෂ පිළිබඳව කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සළකා බලන්න.
(A) සංයුක්ත අන්වීක්‍ෂයක විශාලන බලය උපරිම වන්නේ අවසාන ප්‍රතිබිම්බය ඇසෙහි අවිදුර ලක්‍ෂ්‍යයේ සෑදෙන විටය.
(B)බොහෝ ඈත පිහිටි වස්තූන් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා උපයෝගී කර ගන්නා නක්‍ෂත්‍ර දුරේක්‍ෂ වලට විශාල විෂ්කම්භයක් සහිත අවනෙත් කාචයක් තිබීම යෝග්‍ය වේ.
(C) නක්‍ෂත්‍ර දුරේක්‍ෂයක විශාලන බලය උපරිම වන්නේ අවසාන ප්‍රතිබිම්බය අනත්තයේ සෑදෙන විටය.
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,
1) B පමණක් සත්‍ය වේ.
2) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
3) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
4) B  සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
5) A, Bසහ C සියල්ලම සත්‍ය වේ.

(Ans :2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *