13 – 1996

රූපයේ පෙන්වා ඇත්තේ සරල රේඛාවක ගමන් කරන A,B සහ C නම් අංශු තුනක ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයන් ය. කාලය t = 0 අංශු සියල්ලම සරළ රේඛාවේ එක්තරා ලක්ෂ්‍යයකදී එකට හැකි නම්   t = 10s දී,

(1) A සහ B අංශු නැවතත් එකට හමු වේ.
(2) B සහ C අංශු නැවතත් එකට හමු වේ.
(3) C සහ A අංශු නැවතත් එකට හමු වේ.
(4) A,B සහ C අංශු සියල්ල ම නැවත එකට හමු වේ.
(5) කිසිම අංශුවක් එකිනෙකට හමු නොවේ .

( Ans : 1)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *