13 -1993

පහත දක්වා ඇති ඒවා කුමක් මුලික ස්වරයේ ඉරට්ටේ පුර්ණ සංඛ්‍යා ගුණාකාරවලින් යුත් උපරිතාන සාදන්නේ ද ?

A) විවෘත ඔර්ගල නලයක්

B) එක් කෙලවරක් වසා ඇති ඔර්ගල නළයක්

C) මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයෙන් කලම්පකර ඇති තීර්යක් කම්පන ඇති කරන දණ්ඩක්

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වන්නේ,

1) A සහ B පමණයි

2) B සහ Cපමණයි

3) A සහ C පමණයි

4) A,B සහ C යන සියල්ලම

5) ඉහත ඒවා සියල්ලම නොවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *