13 – (1993 – 31)

රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි සර්වසම A,B,C,D සහ E බීකර පහත ඊයම් මුනිස්සම් විවිධ ප්‍රමාණ දමා එකම මට්ටමට ජලය පුරවා ඇත. 85ºC ට පමණ රත්කළ විට ජල මට්ටම වඩාත් ම ඉහළ නගින්නේ කුමන බීකරයේද?

(1) A
(2) B
(3) C
(4) D
(5) E

(Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *