13-1993

රූපයේ පෙන්වා ඇති අන්දමට ළමයෙක් ප්‍රබල චුම්බකයක් යකඩ ට්‍රොලිය ඉදිරියෙන් අල්ලාගෙන සිටියි. ට්‍රොලිය ඇත්තේ සුමට පීලි මත නම් ට්‍රොලිය සම්බන්ධව කර ඇති පහත සඳහන ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය කුමක් ද?

  1. එය ඒකාකාර වේගයකින් ගමන් කරයි.
  2. එය ඒකාකාර ත්වරණයකින් ගමන් කරයි.
  3. එය ආරම්භයේ ත්වරණය වී පසුව ඒකාකාර වේගයෙන් ගමන් ගනී.
  4. එහි කිසිම චලනයක් සිදු නොවේ.
  5. එය මද දුරක් ගමන් කර නතර වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *