13 – 1993

එකම ආතතියකට යටත්ව ඇති කම්පනය වන කම්බි දෙකකින් නුගැසුම් සෑදීමට නම්,
(A) ඒවායෙන් පිටවන ධ්වනියේ තරංග ආයාමයෙන් සුළු වශයෙන් වෙනස් විය යුතුය.
(B) ඒවායේ දිග සුළු වශයෙන් වෙනස් විය යුතු අතර රේඛීය ඝනත්වයන් එකම විය යුතුය.
(C) ඒවායේ රේඛීය ඝනත්වයන් සුළු වශයෙන් වෙනස් විය යුතු අතර දිග එකම විය යුතුය.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින්,
(1)  A හා B පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) B හා C පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) A,B  සහ C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.
(5)A,B සහ C යන සියල්ලම අසත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *