13-1992

අවම අපගමනයක් සහිතව ප්‍රිස්මයක් තුළින් ගමන් කරන ආලෝක කිරණයක් පෙන්වන්නේ පහත සඳහන් කුමන රූපයෙන් ද ?

  1.  
  2.  

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *