13 – (1992-22)

වීදුරු තුළ රසදිය උෂ්ණත්වමානයක කඳ කෙළවර විශාල බල්බයක් තිබුණහොත්,

1) එමගින් වාසියක් අත් නොවේ.
2) එහි සංවේදීතාව වැඩි වේ.
3) උෂ්ණත්වමානයේ ප්‍රයෝජනවත් පරාසය වැඩි වේ.
4) උෂ්ණත්වමානයේ පරිමාන පාඨාංකයේ නිරවද්‍යතාව අඩු වේ.
5) උෂ්ණත්වමානයේ රේඛීය බව වැඩි වේ.

( Ans : 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *