13-1991

එක් එක් හි ආරෝපණය +q වු සමාන ලක්‍ෂ්‍යාකාර ආරෝපණ දෙකක් x අක්‍ෂය මත රූප සටහනේ පෙනෙන පරිදි පරතරය d වන ලෙස තබා ඇත. වම් පසින් ඇති ආරෝපණය තබා ඇත්තේ x = 0 ස්ථානයේ යයි සැළකුවහොත් , x සමඟ විද්‍යුත් කේෂ්ත්‍ර තීව්‍රතාව E වෙනස් වන ආකාරය වඩාත් ම හොඳින් ම නිරූපනය වන්නේ කුමකි න්ද ?

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *