13 – 1990

අංශුවක චලිතය පිළිබඳ කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
A) අංශුවක ත්වරණයේ දිශාව වෙනස් නොකර එහි ප්‍රවේගය ප්‍රතිවර්ත්‍ය කළ නොහැකිය.
B) ඉතා විශාල ආරම්භක ප්‍රවේගයක් සහිතව අංශුවක් සිරස්ව පහළට ප්‍රක්ෂේපණය කළ විට එහි ත්වරණය ගුරුත්වජ ත්වරණය අභිබවා යයි.
C)අංශුවක ත්වරණය ශුන්‍ය නම් එය අනිවාර්යෙන් ම නිශ්චලව පැවතිය යුතුය.
මෙම ප්‍රකාශ අතුරින්
1)  A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
2) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
3) Aසහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
4) A,B සහ C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.
5) A,B සහ C යන සියල්ලම අසත්‍ය වේ.

(Ans :5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *