13-1990

අරය R වූ ඒකාකාර වෘත්තාකාර සන්නායක මුද්දක් I ධාරාවක් රැගෙන යන දිගු සෘජු කම්බි දෙකකට රූපයේ පෙන්වා ඇති අන්දමට සම්බන්ධ කර ඇත. මුදුවේ කේන්‍ද්‍රයෙහි චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය වන්නේ,

  1. 0 I / R
  2. μ0 I / R
  3. μ0 I / 2R
  4. μ0 I / 4R
  5. 0

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *