13 – 1987

අරය r හා ඝනත්වය 2ρ වූ s නම් කුඩා ගෝලාකාර වස්තුවක් ඝනත්වය ρ වූ L දුස්ස්‍රාවීය ද්‍රවයක සිරස්ව පහළට ගමන් කර ඪ ආන්ත ප්‍රවේගයක් ලබා ගනී- පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න-
A) s හි ඝනත්වය දෙගුණ කලහොත් එය L තුළ 2V ආන්ත ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරයි.
B) s හි අරය දෙගුණ කලහොත් එය ඛ තුළ 2V ආන්ත ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරයි.
C) L වෙනුවට එයට සමාන දුස්ස්‍රාවිතා සංගුණකයකින් යුතු එහෙත් ඝනත්වය 3ρ වූ ද්‍රවයක් තිබුනේ නම් s හි ආන්ත ප්‍රවේගයේ විශාලත්වය නොවෙනස්ව පවතී.

ඉහත සදහන් ප්‍රකශ වලින්,
(1) Aපමනක් සත්‍ය වේ.
(2) B පමනක් සත්‍ය වේ.
(3) C පමනක් සත්‍ය වේ.
(4)A සහ B පමනක් සත්‍ය වේ.
(5) B සහ C පමනක් සත්‍ය වේ.

(Ans – 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *