13 – (1985)

රූප සටහනෙහි පෙන්වා ඇති ආකාරයට B අයිස් කුට්ටියක් සහ ඒ මත තබා ඇති C කිරල ඇබයක් බීකරයක් තුළ ඇති ජලයේ පාවේ. අයිස් දියවන විට, බීකරයේ ජල මට්ටමල,

(1) ප්‍රථමයෙන් ඉහළ ගොස් ඉන්පසුව පහළට යයි.
(2) ප්‍රථමයෙන් පහළට ගොස් ඉන්පසුව ඉහළට යයි.
(3) ඉහළට යයි.
(4) පහළට යයි.
(5) නොවෙනස්ව පවතී.

( Ans : 5 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *