12

රළු තිරස් තලයක තබා ඇති ලී කුට්ටියක් රූපයේ පෙන්වා ඇති අයුරු සැහැල්ලු දුන්නකින් සම්බන්ධ කර ඇත. ආරම්භයේදී දුන්න නොඇදී පවතී. තිරස්ව ගමන් කරන ලී උණ්ඩය ලී කුට්ටියේ වැදී එය තුල කා වැදීමෙන් පසු ලී කුට්ටියට සාපේක්‍ෂව නිශ්චලතාවයට පත් වේ. පහත දී ඇති ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A) ලී කුට්ටිය තබා ඇත්තේ රළු තලයක බැවින් ගැටුම සඳහා රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමය යෙදිය නොහැක.
  • B) මෙම ගැටුම සඳහා යාන්ත්‍රික ශක්තිය සංස්ථිතික නොවේ.
  • C) දුන්නේ ගබඩාවන උපරිම ප්‍රත්‍යාස්ථ විභව ශක්තියද උණ්ඩයේ චාලක ශක්තියට සමානවේ.

මින් නිවැරදි වන්නේ,

  1.   A පමණි.
  2.   B පමණි.
  3.   C පමණි.
  4.   A,B පමණි.
  5.   සියල්ලම අසත්‍ය වේ.

(ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *