12 – 2011

පෙන්වා ඇති Si ට්‍රාන්සිස්ටර අතරින් කුමන ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියාකාරී විධියේ ක්‍රියාත්මක වේද?

( Ans : 4 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *