11 – 2009

දුස්ස්‍රාවී නොවන අසම්පීඩ්‍ය තරලයක් රූපයේ පෙන්වා ඇති නළය ඔස්සේ අනවරතව ගලයි. නළය දිගේ A සිට F දක්වා තරලයේ v ප්‍රවාහ වේගයේ විචලනය වඩාත් ම හොදින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ

(Ans : 4 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *