12 – (2006-59)

තම අක්‍ෂය වටා භ්‍රමණය වන තරුවක් (S) රූපයේ පෙන්වා ඇත. පොළොව (E) මත සිට නිරීක්‍ෂණය කරන විටදී, තරුවෙහි ඇති කිසියම් වායුවක් මගින් විමෝචනය කරනු ලබන වර්ණාවලී රේඛාවක නිරීක්‍ෂිත තීව්‍රතා ව්‍යාප්තිය (I) තරංග ආයාමය (λ) හි ශ්‍රිතයක් ලෙස වඩා හොඳින් නිරූපණය කරනුයේ පහත කුමන ප්‍රස්තාරය මගින් ද ? තරුව තම අක්‍ෂය වටා භ්‍රමණය නොවේ නම් වර්ණාවලි රේඛාවේ අපේක්‍ෂිත තීව්‍රතා ව්‍යාප්තිය කඩ ඉරි මඟින් නිරූපණය කරයි.

 

(Ans: 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *