12 – (2006-46)

පරිපූර්ණ වායුවක් PV සටහනේ පෙන්වා ඇති ABCD චක්‍රීය ක්‍රියාවලියට භාජනය වෙයි. BC යනු සමෝෂ්ණ මාර්ගයකි. වායුව මගින් එක් චක්‍රයක් තුළදී කරන කාර්යය ආසන්න වශයෙන් සමාන වන්නේ,

(1) 600 kj
(2) 300 kj
(3) 0
(4) -300 kj
(5) -600 kj

(Ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *