12 -(2003 -30)

සමාන මාන සහිත නමුත් ඝනත්ව dA සහ dB වන වෙනස් ද්‍රව්‍යවලින් සාදා ඇති A හා B ඒකාකාර දඬු දෙකක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි භ්‍රමණය වේ. දඬුවල භ්‍රමණ චාලක ශක්තීන් සමාන නම්,

(Ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *