12-2000

මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානයක හනු දෙක ස්පර්ශව ඇති අවස්ථාවක දී එහි කොටසක් රූප සටහන මඟින් පෙන්වා ඇත. ඉස්කුරුප්පු ආමානයේ මූලාංක දෝෂය,

  1.   0.43 mmවන අතර එය පරිමාණ කියවීමට එකතු කළ යුතුය.
  2.   0.43 mm වන අතර එය පරිමාණ කියවීමෙන් අඩු කළ යුතුය.
  3.   0.03 mm වන අතර එය පරිමාණ කියවීමට එකතු කළ යුතුය.
  4.   0.03 mm වන අතර එය පරිමාණ කියවීමෙන් අඩු කළ යුතුය.
  5.   0.47 mm වන අතර එය පරිමාණ කියවීමෙන් අඩු කළ යුතුය.

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *