12

ලෝහ භාරයක් රූපයේ පරිදි ධ්වනි මාන කම්බියකින් එල්ලා ඇත. සංඛ්‍යාතය f0 වූ සරසුලක් සඳහා ධ්වනිමාන කම්බියේ මූලික අනුනාද දිග L ලබාගනී. දැන් ක්‍රමයෙන් බීකරයට ජලය පුරවා h ජල මට්ටමේ උස වැඩි කරයි. h සමඟ L හි විචලනය නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ කුමන ප්‍රස්තාරයෙන් ද?

  1.    
  2.      
  3.    
  4.    
  5.      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *