12-1998

රූපයේ පෙන්වා විභවමාන පරිපථයේ P කෝෂයේ අග්‍ර හරහා R ප්‍රතිරෝධයක් ඇති ප්‍රතිරෝධකයක් සම්බන්ධ කළ විට l සංතුලන දිග l/2 දක්වා අඩු වේ. P හරහා කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය වනුයේ,

  1.   R/2
  2.    R
  3.    2R
  4.    3R/2
  5.    3R

(ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *