12 – 1996

රූපයේ දැක්වෙන H හැඩයේ වස්තුව B ලක්‍ෂ්‍යයෙන් එල්ලූ විට D ලක්‍ෂ්‍යය B ට කෙළින් ම පහතින් සිටින සේ එය පිහිටයි. වස්තුව E ලක්‍ෂ්‍යයෙන් එල්ලූ විට C ලක්‍ෂ්‍යය E ට කෙළින් ම පහතින් සිටින සේ එය පිහිටයි. වස්තුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ පිහිටීමට වඩාත් ම ඉඩ ඇති ලක්‍ෂ්‍යය වනුයේ,

1) E
2) Q
3) R
4) S
5) T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *