12 – 1996

වෙනස් වස්තුන් පහක් සඳහා විස්ථාපන කාලය ප්‍රස්ථාර පහක් රූපයේ දැක්වේ. චලිත දිශාවට ත්වරණයක් ඇති වස්තුව නිරූපණය කරනු ලබනුයේ,

(1) A මඟිනි.
(2) B මඟිනි.
(3) C මඟිනි.
(4) D මඟිනි.
(5) E මඟිනි.

( Ans : 5)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *