12- 1994

සාමාන්‍ය සීරුමාරුවේ පවතින නක්‍ෂත්‍ර දුරේක්‍ෂයක් නාභීය දුර 80 cm හා 4 cm වන කාච දෙකකින් සමන්විත වේ. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
(A) කුඩාම බලයකින් යුක්ත වන්නේ උපනෙත් කාචයයි.
(B) දුරේක්‍ෂයේ කෝණික විශාලනය 20 වේ.
(C) කාච අතර පරතරය 84cm ක් වේ.
ඉහත ප්‍රකාශ වලින්,
1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
3) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
4) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
5)A,B සහ C සියල්ලම සත්‍ය වේ.

(Ans :4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *