12 – 1993

මාධ්‍යයක ඇති ස්ථාවර තරංගයක් ගැන කෙරෙන පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

(A) ප්‍රෂ්පන්දයේ දී අංශුවල විස්ථාපනය අනෙක් ඕනෑම ලක්‍ෂ්‍යයක අංශුවල විස්ථාපනයට වඩා වැඩිය.

(B) ප්‍රෂ්පන්දයේ අංශුවල ප්‍රවේගය අනෙක් ලක්‍ෂ්‍යය වල අංශු ප්‍රවේගයට වඩා වැඩිය.

(C) ඕනෑම මෙහොතක දී අනුයාත නිෂ්පන්ද දෙකක් අතර  අංශු එකම දිශාවකට ගමන් කෙරේ.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින්,

(1) A පමණක් සත්‍ය වේ.

(2) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.

(3) Bසහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

(4) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

(5) A ,B සහ C යන සියල්ල සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *