12 – 1993

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිපථයේ P විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක් වන අතර Q නියත ප්‍රතිරෝධකයකි. කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි අතර A සහ V යනු පිළිවෙලින් ඇමීටරයක් හා
වෝල්ට් මීටරයක් වේ. P හි ප්‍රතිරෝධය වැඩි කරන විට

(1) A සහ V හි පාඨාංක අඩු වේ.
(2) A හි පාඨාංකය අඩු වන අතර V හි පාඨාංකය වැඩි වේ.
(3) A සහ V හි පාඨාංක නොවෙනස්ව පවතී.
(4) A හි පාඨාංකය අඩු වන අතර V හි පාඨාංකය නොවෙනස්ව පවතී.
(5) A සහ V හි පාඨාංක වැඩි වේ.

(Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *