12 – 1992

තන්තුවක් මූලික සංඛ්‍යාතයෙන් කම්පනය වේ. මූලික සංඛ්‍යාතය දෙගුණයක් කළ හැක්කේ,
(1) ආතතිය අඩක් කිරීමෙනි.
(2) ආතතිය දෙගුණ කිරීමෙනි.
(3) දිග දෙගුණ කිරීමෙනි.
(4) දිග අඩක් කිරීමෙනි’
(5) කම්බියෙහි විෂ්කම්භය දෙගුණ කිරීමෙනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *