12 – (1992-05)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සපයා ඇත්නම් පහත දක්වා ඇති උෂ්ණත්වමාන අතුරින් පරීක්ෂණාගාරයේ දී පහසුවෙන්ම තනා ගත හැකි උෂ්ණත්වමානය වන්නේ,

1)  තාප – විද්‍යුත් යුග්මයයි.
2) විදුරු තුළ මධ්‍යසාර උෂ්ණත්වමානයයි.
3) නියත පීඩන වායු උෂ්ණත්වමානයයි.
4) වීදුරු තුළ රසදිය උෂ්ණත්වමානයයි.
5) නියත පරිමා වායු උෂ්ණත්වමානයයි.

( Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *