12-1991

පහත පෙන්වා ඇති වීදුරු ප්‍රිස්ම සැකසුම් අතරින් පෙන්වා ඇති සමාන්තර ආලෝක කඳම්බය අභිසාරී නොකරන්නේ කිනම් සැකැස්ම ද ?

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *