12-1990

කාර්යක්‍ෂමතාව 100% ක් වූ සැහැල්ලු කප්පි පද්ධතියක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. 180kg වූ භාරයක් එසවීමට අවශ්‍ය F බලයේ අවම අගය වනුයේ,

  1.   0
  2.   45 kg
  3.   60 kg
  4.   90 kg
  5.   180 kg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *