12 – 1990

සුමට තිරස් පොළවක නියත වේගයෙන් චලනය වන බෝලයක් රූපයේ පෙනෙන අයුරින් සුමට ආනත තලයක් ඔස්සේ B ලක්ෂ්‍යය දක්වා ඉහළ ගොස් එම මාර්ගය ඔස්සේ ම ආපසු පැමිණේ. බෝලයේ ප්‍රවේගයේ තිරස් සංරචකය (V) කාලය(t)සමග වෙනස් වන අයුරු හොඳින් ම නිරූපණය වන්නේ,

(Ans : 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *