12-1990

කුඩා ආරෝපිත ගෝලාකාර වස්තු දෙකක් එකිනෙකට 2cm ක් දුරින් තැබූ විට එකිනෙක මත ක්‍රියා කරන බලය 1.5N වේ.වස්තු අතර දුර 3cm දක්වා වැඩි කළ විට එකිනෙක මත ක්‍රියා කරන නව බලය,

  1.   1/9 N වේ.
  2.   1/3 N වේ.
  3.   2/3 N වේ.
  4.   1 N වේ.
  5.   3 N වේ.

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *