12 – 1989

ජලය තුළ ඇති ගෝලීය වායු බුබුලක් මතට පතනය වන සමාන්තර ආලෝක කදම්බයක ගමන් මාර්ගය නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ කුමන කිරණ රූප සටහන මඟින් ද ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *