12-1987

රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට මැනෝමීටරයකට සහ P කපාටයකට සවිකරන ලද බටයක කෙළවර සබන් බුබුලක් සෑදී ඇත. මැනෝමීටර ද්‍රවයේ ඝනත්වය ρ වේ. මැනෝමීටරයේ පාඨාංකය h වන විට බුබුලේ අරය r වේ. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A) බුබුල තුළ පීඩනය hρg
  • B) h වැඩි වන විට r අඩු වේ.
  • C) h = 0 වනුයේ බුබුල කැඩී ගිය විට පමණි.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින්,

  1.    A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2.    B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3.    C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4.    A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
  5.    B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *