12 – 1986

දුස්ස්‍රාවීය ද්‍රවයක් කේශික බටයක් තුලින් ගලන සීඝ්‍රතාවQ සම්බන්ධව කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
(A) බටයේ දිග දෙගුණ කිරීමෙන් Q දෙගුන කල හැකිය.
(B) බටයේ විෂ්කම්භය දෙගුණ කිරීමන් Q දහසය ගුණයකින් වැඩි කළ හැකිය.
(C) බටයේ දිග සහ බටයේ හරහා පීඩන අන්තරය යන දෙකම දෙගුණ කළ විට Q නොවෙනස්ව පවති.
ඉහත සඳහන් ප්‍රකශ වලින්,
(1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4)B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) A, B සහ C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.

(Ans 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *