12 – 1985

ස්කන්ධය m සහ 2m වූ වස්තු දෙකක් පිළිවෙලින් v සහ 2v ප්‍රවේග වලින් ගමන් කරයි. වස්තු දෙකටම එක සමාන මන්දන බල යෙදුව හොත්,

1) 8

2) 6

3) 4

4) 2

5) 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *