12-1985

විද්‍යුත් චුම්බක තරංග පිළිබඳව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A) ත්වරණයට ලක්වන විද්්‍යුත් ආරෝපණ වලින් විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ඇති වේ.
  • B) විද්‍යුත්  චුම්බක තරංගවල ශක්තිය ගැබ් වී ඇති අතර ඒවාට ශක්තිය සංක්‍රමණය කිරීමට ද හැකිය.
  • C) විද්‍යුත්  චුම්බක තරංගවල සෑම විටම එකම ප්‍රවේගයක් ඇත.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින්,

  1. A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2. A,B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3. A,C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4. B,C පමණක් සත්‍ය වේ.
  5. A,B,C යන සියල්ල සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *