12-1985

ප්‍රතිරෝධයකට සම්බන්ධ කර ඇත. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A) r << R  නම්, පළමු ප්‍රතිරෝධය සමඟ සමාන්තරගතව R දෙවැනි ප්‍රතිරෝධයක් සම්බන්ධ කළ විට ප්‍රතිරෝධය හරහා වෝල්ටීයතාවෙහි සැලකිය යුතු වෙනසක් සිදු නොවේ.
  • B) r << R  නම්, පළමු ප්‍රතිරෝධයට සමාන්තරගතව දෙවැනි ඍ ප්‍රතිරෝධයක් එක් කළ විට ඇකියුමිලේටරයෙන් ඇද ගන්නා ධාරාව ආසන්න වශයෙන් දෙගුණයකින් වැඩි වේ.
  • C) R >> r වුව හොත් ඇකියුමිලේටරයට R = r වූ විට දී වඩා දීර්ඝ ආයු කාලයක් ඇත.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින්,

  1.   A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2.   A,B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3.   B,C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4.   A,C පමණක් සත්‍ය වේ.
  5.   A,B,C සියල්ලම සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *