12 – ( 1984-27 )

හරස්කඩ ක්ෂේත්‍රඵලය 0.008m2(80cm2) වූ බීකරයක 0.1m(10cm) උසට ජලය පුරවා ඇත. රූප සටහනෙහි දැක්වෙන ආකාරයට බීකරය තුලා තැටියක් මත තැබූ විට දකුවන පාඨාංකය 0.820kg වේ. බීකරයේ ජල මට්ටම 0.001m(0.1cm) ප්‍රමාණයකින් ඉහළ යනත‍ෙක් එය තුල ඇඟිල්ලක් දැමූ විට තුලාවේ දැක්වෙන පාඨාංකය වන්නේ,

(1) 0.812 kg
(2) 0.820 kg
(3) 0.824 kg
(4) 0.828 kg
(5) 0.836 kg

( Ans : 4 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *