10 – 1983

රූපයේ පෙන්වා ඇත්තේ උත්තල කාචයක වස්තු දුර u සහ තාත්වික ප්‍රතිබිම්බ දුර v සම්බන්ද රාශි දෙකක ප්‍රස්තාරයකි. එහි y සහ x අක්‍ෂ වීමට වඩාත් ම ඉඩ ඇත්තේ,


1) v සහ u
2) v සහ 1/u
3) 1/v සහ 1/u
4) 1/v සහ u
5) (v+u)  සහ u

(Ans :5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *