11

පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයේ යෙදීමක් නොවන්නේ,

  1. ප්‍රකාශ තන්තුවක් ඔස්සේ ආලෝක කිරණ ගමන් කිරීම.
  2. මැණික් ඔප මට්ටම් කිරීමේදී එහි පෘෂ්ඨයෙහි විවිධ හැඩතල කැපීම.
  3. ජලජ ජීවියෙකුට වැඩි දෘෂ්ඨි කෝණයකින් වස්තූන් දැකිය හැකි වීම.
  4. කුඩා ගෝලීය ජල බිදිති වලින් දේදුන්නක් දැකිය හැකි වීම.
  5. මිරිඟුව ඇති වීම.

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *